Vad bedöms och hur?


Kursen som du går är direkt kopplad till Skolverkets kursplan för den kursen. Dina uppnåendemål och de kriterier som krävs för de olika betygsstegen presenteras i denna kursplan, kolla noga igenom dessa: http://www.skolverket.se/bedomning/betyg

 

Generellt för naturvetenskapliga ämnen innebär dessa enligt min tolkning följande:

För E behöver du koppla ihop begreppskunskapen genom att med egna ord och egna (inte någon annans eller bokens) resonemang göra de fenomen som ingår i kursen begripliga. De krävs alltså att du sätter ihop faktakunskapen och tydligt visar att du har en förståelse för fenomenen som tas upp under kursen. Här är det viktigare att ha koll på alla fenomenen än att kunna alla begrepp utantill. Desto fler begrepp du kan desto enklare blir det dock att kunna förklara fenomenen. I kemin så behöver du också kunna genomför enklare stökiometriska beräkningar och självklart visa hur du har kommit fram till svaret på ett bra sätt.

För C behöver du utöver kriterierna för E även diskutera dessa fenomen grundligt. Koppla diskussionen till verkligheten, exemplifiera, och diskutera tydligt fördelar och nackdelar där detta tillåts. Fundera över vilka exempel som är viktiga att lyfta fram, lokalt eller globalt och diskutera med kvalité. Kraven på att använda korrekt terminologi växer i betygsstegen, men fokus ligger fortfarande på en djupare förståelse för fenomenen. För att nå hit behöver du ifrågasätta dina egna resonemang och utmana dina svar. Varför och hur är frågor som du behöver använda i din strävan att få en förståelse för fenomenen. I dina beräkningar så skall du tydligt visa hur du har beräknat uppgiften och visa att du gör antaganden kring svarets rimlighet.

För det högsta betygssteget behöver du utöver kriterierna för C verkligen fundera över dina resonemang i diskussionen. Du behöver analysera fördelarna och nackdelarna eller på nått sätt nå de dilemman som frågan berör. Du behöver problematisera frågeställningar och göra detta med kvalité. Det är viktigt att du väljer att diskutera och analysera kärnan i frågeställningen och fundera även över vad frågan faktiskt avser att besvara. Tillåter frågan egna värderingar så bör du utveckla din uppfattning väl och det är inte fel att analysera frågeställningarna, allt detta för att visa din ämneskunskap och kognitiva förmåga. Dina beräkningar skall för läsaren vara tydliga, korrekta, enkla att följa och inkludera en ansats till att visa dess rimlighet utifrån givna teorier.