Rapportskrivning

Hur man skriver en laborationsrapport

Här berättar jag om detta: http://youtu.be/ABsLe8m_97c

Upplägget på laborationsrapporterna som du ska skriva på den här kursen följer en mall som gäller för de flesta vetenskapliga rapporter. Först har du naturligtvis en rubrik på din laboration samt ditt (författarens) namn Huvudrubrikerna som sedan ska vara med är:

  • Inledning
  • Material och metoder
  • Resultat
  • Slutsats och diskussion
  • Källförteckning

Inledning

I inledningen kan man skriva en bakgrund i ämnet man ska behandla i rapporten.  Detta ger läsaren en större inblick om vad laborationen egentligen handlar om. Om man skriver en innehållsrik inledning är det även lättare att dra slutsatser i diskussionen. Sätt in din laboration i ett större sammanhang och koppla den till vardagen om det går. Varför är den process eller den metod vi undersöker viktig? Inledningen skall innehålla den teoretiska bakgrunden som förklarar fenomenen och begreppen i rapporten. Ingen ny information får tas upp i diskussionen och det är därför som inledningen måste vara så utförlig som möjligt. Det ger dig ett diskussions underlag. Tänk på att källhänvisa löpande från olika relevanta källor. Använd gärna fotnoter: http://www.ub.umu.se/skriva/skriva-referenser/kallhanvisningar-oxford Tänk på att skriva i en tratt. Med det menar jag att du börjar brett och smalnar av mot det som är centralt och avslutar med en presentation av rapportens syfte, dvs vad är avsikten med labben, och framskrivs även frågeställningar, dvs vad skall rapporten besvara. Du kan ha egna rubriker för alla tre delar: inledning, syfte, frågeställning

 

Metod

Metoden ska vara beskriven på så sätt att man kan göra om försöket om man vill. Den skulle kunna tydliggöras genom att du skriver exakt vad du gjorde i de olika försöken. För att få en mer vetenskaplig laborationsrapport kan man i metoden skriva i dåtid eller i passiv form istället för i jag form.

”Blommorna ställdes i öppna plastkärl a 1 liter. Blommorna vattnades dagligen med 2 dl vatten innehållandes 1 mg näringsmedel* och temperaturen under försöket… etc.”

Det är helt ok att hänvisa till laborationshandledningen ifall denna beskriver metod på ett bra sätt. Om du väljer att hänvisa till handledningen är det viktigt att du tar upp de delar som du gjorde annorlunda. Här kan du beskriva teorin bakom de metoder som används, men gör det i löpande text, inte punkt eller listform. 

 

Material

Skrivs i punktform eller tabell. Inkludera allt som är relevant.

 

Resultat

I resultatet ska endast ditt resultat presenteras. Det är viktigt att man försöker hålla sig så objektiv som möjligt och att man antecknar observationerna fortlöpande under laborationens gång i ett protokoll. Inga egna slutsatser eller åsikter ska presenteras i resultatet, de kommer senare i diskussionsdelen.

Ibland är det bra att förtydliga resultatet genom att presentera det i form av ett diagram, en tabell eller en bild. Diagram, tabeller och bilder ska ha en rubrik och en kort beskrivande undertext. Här skall beräkningar tas upp.

Slutsats/diskussion

I den här delen ska resultatet knytas ihop med teorin du skrivit i inledningen. Ingen ny information bör komma här. Kom ihåg att följa upp alla resultat som presenteras i resultatdelen, de ska tas upp och diskuteras i denna del av rapporten.Här får du också möjlighet att diskutera och analysera dina resultat, detta är den enda delen där man får ha med egna åsikter och inlägg. I diskussionen bör du också ta upp vika svagheter du ser med experimentet. Har något gått fel eller borde något steg ha gjorts annorlunda? Vilka tilläggsundersökningar kan vara relevanta?

Källförteckning

Om du använder andra källor än kursboken som grund för teorin i inledningen eller för att styrka dina argument och slutsatser i diskussionen ska en lista på dessa källor anges här.

Källor i form av böcker eller tidskrifter anges med:

Författarens namn (årtal inom parentes) Titel på bok eller tidningsartikel, bokförlag eller tidskriftens namn, nummer på tidskriften, sidorna du använt.

Ex:

Ljunggren Lars, Söderberg Bengt & Åhlin Sven, Liv i Utveckling A, Natur och Kultur, 20-22.

Källor i form av internetsidor anges med

Fullständig webbadress, datum och tid för informationshämtning.

Ex:

http://school.chem.umu.se/Experiment/141, 2007-09-20 11:24.

 

Avsluta med att kontrollera din rapport mot bedömningsmallarna som finns på din elevsida eller på nästa länk på denna sida.

3 reaktion på “Rapportskrivning

Kommentera